ונקדשתי בתוך בני ישראל

מרן הרב אשר וייס

     הנה הארכנו בסוגיית קידוש ה' ובדין יהרג ואל יעבור, אך לא במותו בלבד חייב אדם לקדש את שמו הגדול, אלא גם, ובעיקר, בחייו, בכל מעשיו ובכל הליכותיו, לא רק למות מות קדושים מצווים אנו, אלא גם, ובעיקר, לחיות חיי קדושים.  ובבחינה מסויימת קשה יותר לחיות חיים של קידוש ה', מלמות מוות של קידוש…

על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים

מרן הרב אשר וייס

 והנה זה תימה דבזמן שנצטוינו להראות הנהגות של חירות וגאולה אנו מזכירין ומדגישין גם את העבדות והשיעבוד, אלא טעמו של דבר הוא כדי להשריש בלבנו דגם מה שנראה בעינינו כרע באמת יש בו טוב דכל מדותיו ית"ש רחמים וכל דעביד רחמנא לטב עביד.  ראו נא מה שכתב האבן עזרא עה"פ (דברים י"ד א') "בנים אתם…

ארבע לשונות של גאולה

מרן הרב אשר וייס

  "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו' ז')  כתבו רש"י והרשב"ם בר"פ ערבי פסחים (צ"ט ע"ב) ד' כוסות הם כנגד ד' לשונות…