משכן העדות

מרן הרב אשר וייס

     הנה פעמים רבות בספר שמות נכתב פרשת ציווי הקמת המשכן, בפרשיות תרומה – תצוה לפני חטא העגל, ובפרשיות ויקהל – פקודי לאחר חטא העגל, והלא דבר הוא.  ואמרתי בדרך משל, אב שזכה לבן מתמיד בתלמודו ובעל דרך ארץ שגרם לו נחת רוח מרובה וקנה לו מתנה יקרה, אך עוד בטרם הספיק לתת לו…

לכבוד ולתפארת

מרן הרב אשר וייס

א  מקובלת ההבנה ד"כבוד ותפארת" חד הם, ואינם אלא לשונות מתחלפים, אך בתורת משה להחת"ס על התורה כתב בפרשת תצוה דתרתי דסתרי הם, הכבוד- גדולה ורוממות הוא, אך התפארת יסודה במדת הענוה והשפלות, דהלא יעקב אבינו מדת תפארת הוא, והוא שאמר קטונתי מכל החסדים ומדתו ענוה יתירה, עיין בדברי החת"ס בזה.  והנה הארכנו בהזדמנויות רבות…

יהי רצון שתתלבש ברחמיך

מרן הרב אשר וייס

    ידועים דברי הקדוש ר' שמשון מאוסטרופלא על קרא בישעיה (נ' א') "בפשעכם שולחה אמכם" דכיון בזה להודיענו שבעת שעמד הבית בתיקונו ועמדו הכהנים על משמרתם והעלו עולות ותמידים, קודשא בריך הוא כביכול עמד והקריב קרבנותיהם של ישראל בבית המקדש של מעלה. ומשחרב הבית השליך משמים ארץ תפארת ישראל אלו בגדי כהונה העשויים לכבוד…