אהיה שלחני אליכם

מרן הרב אשר וייס

   "ויאמר משה אל האלקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר אלקים אל משה אהי' אשר אהי' ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם" (ג' י"ג).  הנה נתבאר בדברי חז"ל דשמות רבים לו לקודשא בריך הוא, ובהם נרמזו מדותיו בהם…

פתיחה לספר שמות – אמונה ובטחון בימי הסתר

מרן הרב אשר וייס

 וכך נהגו בני ישראל קדושים בכל דור ודור באורך הגלות שאף בימים קשים של הסתר פנים כאשר החשך כיסתה ארץ התחזקו באמונתם, השליכו על ה' יהבם וציפו לישועה, ואמרתי מאז לפרש מה דאיתא בעבו"ז י"ח ע"א "מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו הביאוהו וכרכוהו בס"ת…

פתיחה לספר שמות – כל דעביד רחמנא לטב עביד

מרן הרב אשר וייס

   ועוד לימוד גדול יש על האדם ללמוד ולהתבונן בענין הנסים דהנה הנסים שעשה הקב"ה לאבותינו הם ביטוי עצום ועז למדת הרחמים והחסד, הקב"ה שינה סדרי בראשית, הפר מוסדות תבל והרעיד אמות הסיפים לטובתן והצלתן של בניו חביביו בני ישראל, וגם בבחינה זו על הנס לשמש כ"דגל" להפגין ולהורות שגם מדת הדין כלולה במדת הרחמים…

פתיחה לספר שמות – רואים את הקולות

מרן הרב אשר וייס

 ובבחינה עמוקה יותר נראה, דגילוי כבודו ית"ש בנסים הגלויים והמפורסמים יש להם להשפיע על כל אופן ראייתו והבנתו של האדם מישראל את כל ההויה ולעדן את מבטו והתייחסותו אל כל הסובב אותו, דהנה אמרו חז"ל (מכילתא פר' יתרו) על מה שנאמר במתן תורה שהיו "רואים את הקולות" (שמות כ' ט"ו) "שהיו רואין את הנשמע ושומעין…

פתיחה לספר שמות – תורה כאמצעי להשגה

מרן הרב אשר וייס

   אך מלבד הדרך להגיע לאמונה לאהבה וליראה ע"י התבוננות במעשי ה' הנפלאים מצינו בזה עוד דרך והוא ע"י התבוננות ויגיעה בתורה כמ"ש הרמב"ם בסהמ"צ מצוה ג' "שציוונו באהבתו יתעלה וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ובמאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה וזאת היא האהבה המחוייבת", הרי לנו בתורת הרמב"ם שתי דרכים המוליכים לאהבת ה'….

פתיחה לספר שמות – הנהגה טבעית והנהגה סגולית

מרן הרב אשר וייס

   עלינו לדעת לא רק שדרך הטבע על חוקיו הקבועים כל כולו נסים נסתרים והשגחה פרטית של הבורא ית"ש, אלא עוד לימדונו הראשונים שעיקר ויסוד מעשה בראשית מושתת על ההנהגה הנסית כאשר ביאר בעקידת יצחק (פרשת נח שער י"ב במאמר "נגון העולם") דעד שלא חטא אדם הראשון היה החוק המוסרי והנסי שולט בעולם ולא החוק…

פתיחה לספר שמות – הנס הטבעי

מרן הרב אשר וייס

מאמר דרך אמונה (דברים שנאמרו במקהלות בעניני אמונה ובטחון) "כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו". (רמב"ם בפיה"מ סוף מסכת ברכות) "וכן כל כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישכחו וכו'. מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד…