אבני זכרון לבני ישראל

מרן הרב אשר וייס

     הנה אבני חשן ואפוד היו בבגדי הכהן הגדול אבני זכרון כולם, אך ענינים שונים הם.  אבני האפוד כתיב בהם "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון" (כ"ח י"ב), ובאבני החשן כתיב "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט…

תיכון תפילתי קטורת לפניך

מרן הרב אשר וייס

 הנה אמרו חז"ל (תנחומא תצוה פרשה ט"ו) שאין בכל הקרבנות חביב כמו הקטורת "תדע לך, שנעשה המשכן וכל כליו ושחט את הקרבנות והקריב וערך על המזבח וסדר השלחן ואת המנורה ואת הכל, ולא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת".  ולא נתפרש בדבריהם במה הקטורת חביבה ומה סוד ענינה.  והנה בזוה"ק (ח"ג רכ"ד ע"א) איתא:  "ולית…