הסכם יששכר וזבולון (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות" (מ"ט י"ג). "שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, והוא שאמר משה 'שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך', זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים" (רש"י שם). א אם זה הסכם שותפות הנה בדברי רש"י אלה לא מבואר אם היה ביניהם שותפות או הסכם, אלא…

ברכת שהחיינו ברואה חבירו ובחיסון הקורונה (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד" (מ"ו כ"ט). יש לעיין למה לא מצינו בדברי חז"ל שיעקב ויוסף בירכו ברכת שהחיינו כדין הרואה חבירו לאחר שלשים יום וכמבואר בברכות (נ"ח ע"ב) ובשו"ע (סימן רכ"ה ס"א). וק"ו ליעקב שהתאבל על יוסף שנים רבות ולאחר כ"ב שנים…

בענין החיסון החדש לקורונה

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

לשאלת רבים, מורי הוראה, מנהיגי עם ועמך בית ישראל, בענין החיסון החדש נגד מחלת הקורונה, והשאלה כפולה ומכופלת, האם מותר לקחת חיסון זה או שמא ראוי להמנע מלקיחתו, ושמא חובה יש כדי למנוע סכנה מעצמו ומאחרים. יש החוששים לקחת חיסון זה משום שהוא חיסון חדש, והוא פותח והוצא לשימוש תוך זמן קצר יחסית, ועדיין לא…