נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

קטגוריה: בראשית

  "ויאמר אלקים נעשה אדם, נתיחד בעשיית האדם מאמר בעבור גודל מעלתו, כי אין טבעו כטבע החיה והבהמה אשר במאמר הקודם לו וכו', ואמר 'בצלמנו כדמותנו' כי ידמה לשניהם, במתכונת גופו לארץ אשר לוקח ממנה וידמה ברוח לעליונים שאינה גוף ולא תמות, ואמר בכתוב השני 'כי בצלם אלקים ברא אותו' לספר הפלא אשר נפלא בו…

בשביל ביכורים שנקראו ראשית

קטגוריה: בראשית

  "בזכות ביכורים שנאמר בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא ביכורים כד"א ראשית ביכורי אדמתך" (בראשית רבה א' א')  מאמר זה פלאי הוא על פניו, כשאמרו חז"ל "בשביל ישראל שנקראו ראשית" הדברים מתישבים על הלב הלא הארכנו לעיל (מאמר "בשביל התורה") להוכיח מדברי חז"ל דהאדם הוא נזר היצירה ותכלית הבריאה, ואדם מישראל הוא מובחר האנושי….

בשביל התורה שנקראת ראשית

קטגוריה: בראשית

  "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ. ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם" (בראשית א, כו-כז).  דרשו חז"ל, "מאי 'כי זה כל האדם' – אמר רבי אלעזר כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה……

אני הייתי כלי אמנותו של הקב"ה

קטגוריה: בראשית

  "התורה אומרת אני הייתי כלי אמנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו לדעת היאך הוא עושה חדרים היאך הוא עושה פשפשין כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם והתורה אומרת 'בראשית ברא אלקים' ואין 'ראשית' אלא…

פתיחה לספר בראשית – מעשי אבות יצירה לבנים

קטגוריה: בראשית

א    כתב הרמב"ן בפתיחה לספר שמות שספר זה קרוי ספר היצירה משום שתחילתו עוסק בבריאת העולם והמשכו במעשי אבות שכולם יצירה לבנים, וז"ל "השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם". ודבר גדול למדנו מדבריו, מעשי אבות הם לא רק סימן לבנים אלא…