ברכה שאינה צריכה (תשס"ח)

קטגוריה: יתרו

  "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (שמות כ' ז') "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (רמב"ם ברכות א' ט"ו).   א ביסוד איסור אמירת ברכה שאי"צ הנה נחלקו הראשונים בברכה לבטלה אם יש בה איסור דאורייתא או דרבנן, דעת הרמב"ם (בשו"ת סימן פ"ד) דהוי מה"ת…

ברכה שאינה צריכה (תשע"ג)

קטגוריה: אורח חיים, יתרו

"לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (כ' ז'). "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא" (ברכות ל"ג ע"א). א ברכה לבטלה   הנה נחלקו רבותינו הראשונים אם ברכה לבטלה איסור דאורייתא היא או איסור דרבנן. דעת הרמב"ם בשו"ת (פאר הדור סימן ק"ה) דהוי מה"ת, וכך דייקו האחרונים מדבריו בהלכות ברכות (פ"א הט"ו)…