ספק דרבנן לענין ברכה (תשס"ח)

קטגוריה: אורח חיים, במדבר

"והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות" (או"ח סימן תפ"ט ס"ב). הנה הביא הבית יוסף את מה שנחלקו הראשונים בדין ספירת העומר בבין השמשות. דעת הרא"ש שאף לכתחלה יכול לספור בביה"ש דספה"ע בזמן הזה דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, ומשו"כ יכול אף לברך על הספירה. הר"ן חולק על הרא"ש וס"ל דאין ליכנס לכתחלה לספיקא…

אין זה מברך אלא מנאץ

קטגוריה: קורח

"כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף. כיצד הרי שאכל טבל ואפילו טבל דדבריהם או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומתיו או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן אינו מברך. ואין צריך לומר אם אכל נבלות וטריפות או שתה יין נסך וכיוצא בהן." (רמב"ם פ"א מהל' ברכות…

פושט טליתו מתי חוזר ומברך (תשע"א)

קטגוריה: שלח

בפושט טליתו מתי חוזר ומברך     במה ששאל הלכה למעשה במי שפושט טליתו ע"מ לחזור וללובשה לאחר זמן מתי חוזר ומברך ומתי לא, וכן במי שנפלה טליתו מעליו האם חוזר ומברך. הנה מבואר בשו"ע סימן ח' סעיף י"ד "ואם פשט טליתו אפי' היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו. הגה…