בשביל התורה שנקראת ראשית

קטגוריה: בראשית

  "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ. ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם" (בראשית א, כו-כז).  דרשו חז"ל, "מאי 'כי זה כל האדם' – אמר רבי אלעזר כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה……