גדולה עבירה לשמה (תשס"ט)

קטגוריה: ויצא

"ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה" (ל' ג'). א הנה מצאנו בדברי הגמ' (נזיר כ"ג ע"ב ויבמות ק"ג ע"א) "גדולה עבירה לשמה דכתיב 'מנשים באהל תבורך יעל אשת חבר הקיני' מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ולאה… והא קמתהניא מעבירה, א"ר יוחנן כל טובתן של…