תורת הקנין (תש"ע)

קטגוריה: בהר, בחוקתי

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "משיכה מנלן דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד" (קידושין כ"ו ע"א).   כתב בספר החינוך (של"ז) "ואין ספק כי אלו הקניות כולן מתקנת חכמים הן, והביאו הכתובים לסמוך בהן דבריהם, והאמת, כי חכמתם…

יסוד גדר קנין כסף (תשס"ג)

קטגוריה: חושן משפט, חיי - שרה

"וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר" (כ"ג ט"ז). א כתב הסמ"ע בחו"מ סי' ק"צ ס"ק א' "ואיירי דוקא כשנתן לו השוה פרוטה על דמי הפרעון והשאר זקף עליו במלוה או לא עייל ונפיק אזוזי וע"ד שנתבאר בסי' זה בס"י וקיצר כאן…