תורת הקנין (תש"ע)

קטגוריה: בהר, בחוקתי

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "משיכה מנלן דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד" (קידושין כ"ו ע"א).   כתב בספר החינוך (של"ז) "ואין ספק כי אלו הקניות כולן מתקנת חכמים הן, והביאו הכתובים לסמוך בהן דבריהם, והאמת, כי חכמתם…