גרמא בשבת (תש"ע)

קטגוריה: ויקהל, פקודי

  הנה כבר דנתי במקומות רבים בדיני גרמא בשבת גם ביסודות הסוגיא (עיין מנחת אשר מסכת שבת סימן נ"ו, מנח"א שמות סימן ס"ד ס"ה) וגם הלכה למעשה, אמנם צריך לעיין עוד בכמה ספיקות שיש בסוגיא עצומה זו. וראשית נאמר דעל אף שמפשטות הסוגיא בשבת ק"כ ע"ב משמע דאין כלל איסור בגרם מלאכה דעשיה אסרה תורה…