קנין משיכה, מסירה והגבהה (תשע"ב)

קטגוריה: בהר, חושן משפט

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "משיכה מנלן, דכתיב 'וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך' דבר הנקנה מיד ליד. ולר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות מאי איכא למימר, תנאי תקנתא דרבנן קתני" (קידושין כ"ו ע"א).   הרי לן דמפסוק זה למדנו קנין משיכה…