הלל והודאה (תשס"ו)

קטגוריה: בשלח

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור" (ט"ו א'). וכן אתה מוצא במצרים שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש החג כאותו לילה שנאמר ליל שמורים…ויאמרו בשירת יום סוף 'לאמר' מהו לאמור לדורות, כשיעשה להם הקב"ה נסים יהיו אומרים לו שירה (ערוגת הבשם בשם מדרש ילמדנו).   הנה נחלקו הראשונים במצות ההלל…