שיעור ההוצאות בקיום המצוות (תשס"ח)

קטגוריה: ויצא

כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב)                 המבזבז על יבזבז יותר מחומש  (כתובות נ')                            הנה הארכנו במנח"א בראשית סימן ל"ח בסוגיא זו שעיקרה בהלכות צדקה, והיום נעסוק בהוצאות שחייב אדם להוציא בקיום המצוות. הנה מקור הלכה זו בב"ק ט' ע"ב. "א"ר זירא אמר רב הונא: במצוה – עד שליש. מאי שליש? אילימא…