אכילה והפסד בפירות שביעית (תשע"ד)

קטגוריה: בהר

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" (כ"ה ו')."לאכלה ולא להפסד" (פסחים נ"ב ע"ב). " (רמב"ן סהמ"צ מצוה ג' ששכח הרב). נחלקו גדולי הדורות אם יש מצוה באכילת פירות שביעית, ושורש פלוגתתן בביאור דברי הרמב"ן, דהנה הרמב"ם השמיט ממנין המצוות מצוה זו של קדושת פירות שביעית והרמב"ן במנין דידיה במ"ע ג' השיג עליו וכתב "שאמרה תורה והיתה שבת…