וישתחו ארצה שבע פעמים

קטגוריה: וישלח

"והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" (בראשית ל"ג ג')  וצריך ביאור מה ענין השתחויה שבע פעמים ומה רמז יש בה.  הנה שנינו בקידושין (כ"ט ע"ב) "כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב…