כהן שנמצא חלל לגבי פדיון הבן (תשע"א)

קטגוריה: יורה דעה, קורח

"וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים ורבי יהושע מכשיר" (תרומות פ"ח משנה א'). "ובן גרושה ובן חלוצה דעבודתו…