כפיה במצוות

קטגוריה: ויקרא

"אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני ה'" (א' ג'). "יקריב אותו, מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו, ת"ל לרצונו, הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (רש"י, ספרא, וגמ' ראש השנה ו' ע"א). הנה מלבד דין כפיה הכתוב כאן מצינו עוד שכופין לקיים מצות…