להזהיר גדולים על הקטנים (תשס"ח)

קטגוריה: שמיני

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב) "לא תאכלום, לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קי"ד ע"א). א בשלשה מקומות הזהירה תורה גדולים על הקטנים. בשרצים, בדם, ובטומאת כהנים. ונחלקו בגמרא (יבמות שם, שבת קכ"א ע"א, ובנדה מ"ו ע"ב) אם כונת התורה לקטן אוכל נבילות שבי"ד מצווים להפרישו, או שמא אין בי"ד מצווין להפרישו…