מילת הגר (תש"ע)

קטגוריה: לך - לך

"ואת הנפש אשר עשו בחרן" (י"ב ה'). "אברהם מגייר את האנשים שרה מגיירת את הנשים" (רש"י שם). "המול לכם כל זכר" (י"ז י').   הנה יש לעיין במילת הגר, האם היא חלק ממעשה הגירות וכפשטות לשון חז"ל ביבמות (מ"ו ע"ב) "שכן אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים", או שמא אין הגר נכנס…