מצוות צריכות כוונה (תשס"ט)

קטגוריה: כי - תבוא

"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים כ"ז ט"ז) הנה נחלקו אמוראי בש"ס (ר"ה כ"ח ע"א, פסחים קי"ד ע"ב, ברכות י"ג ע"א ועוד) אם מצוות צריכות כונה או אין צריכות כונה, וגם הראשונים נחלקו בזה להלכה. דעת הרי"ף והרמב"ם (פ"ב משופר ה"ד) שצריכות…