ואל ילבין פני חברו ברבים

קטגוריה: מקץ

הקשה האור החיים הק' מדוע המתין יוסף עד ביאת בנימין כדי לשלוח להודיע לאביו שעודנו חי, ומדוע לא בישר לו מיד בעלותו לגדולה להסיר בגדי אלמנותו, והוא מותיב והוא מפרק, לפי שחשש יוסף לכבודם של אחיו שלא יתבזו בפני יעקב אביהם, דהלא הם אמרו "חיה רעה אכלתהו", והנה עוד יוסף חי ויתגלה קלונם ושקרם, לכך…

ואיש תבונות ידלנה

קטגוריה: מקץ

"ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם ואמרת אליהם, למה שלמתם רעה תחת טובה וכו'" (מ"ד ד').  הנה כל פרשה זו סתומה וחתומה ניתנה, וכל הדין ודברים שבין יוסף משנה למלך מצרים לאחיו אומרת דרשני, וביותר תמהים אנו על יוסף הצדיק שלכאורה הקשה לבו כאבן ולא ריחם ולא חמל על אביו הזקן…