חזרת פועל בחצי היום (תשס"ט)

קטגוריה: בהר

"כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (כ"ה נ"ה). א הנה מבואר בב"מ (ע"ז ע"א) דרשו מפסוק זה דאין הפועל כעבד דמשנמכר אין בידו לחזור בו, אלא ביד הפועל לחזור בו אפילו בחצי היום, מה שאינו בקבלן. וכ"ה בשו"ע (הלכות שכירות פועלים סי' של"ג ס"ג) "התחיל הפועל…