סיתומתא (תשס"ח)

קטגוריה: בהר

והנה מצינו בב"מ (עד ע"א) קנין מחודש והוא קנין 'סיטומתא'. והראשונים שם פירשו בו כמה פירושים: א] רש"י פירש, שהוא רושם שרושמים על החבית כשלוקחין הרבה ביחד. ב] הרא"ש שם פירש בשם ר"ת, שהוא תקיעת כף לגמר המקח, וכ"כ הטור בשם הר"ח (בסי' רא). ג] בהגהות מיימוניות (פ"ז ה"ז מהל' מכירה) כתב דהוא מסירת מפתח,…

גניבה וגזילה-קניינים (תשס"ט)

קטגוריה: אחרי - מות, קדושים

  "לא תגנובו ולא תכחשו" (י"ט י"א). "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" (י"ט י"ג). א הנה נתתי אל לבי לתור ולדרוש בגדר קנין גזילה וגניבה מה היא ועל מה אדניה הוטבעו, דהנה מבואר בב"ק (ע"ט ע"א) במשנה שאין הגנב מתחייב אלא ע"י קנין, אך יש לעיין בקנין זה האם יש בו גדר בעלות ככל…

קנין משיכה, מסירה והגבהה (תשע"ב)

קטגוריה: בהר, חושן משפט

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "משיכה מנלן, דכתיב 'וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך' דבר הנקנה מיד ליד. ולר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות מאי איכא למימר, תנאי תקנתא דרבנן קתני" (קידושין כ"ו ע"א).   הרי לן דמפסוק זה למדנו קנין משיכה…