אכילה והפסד בפירות שביעית (תשע"ד)

קטגוריה: בהר

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" (כ"ה ו')."לאכלה ולא להפסד" (פסחים נ"ב ע"ב). " (רמב"ן סהמ"צ מצוה ג' ששכח הרב). נחלקו גדולי הדורות אם יש מצוה באכילת פירות שביעית, ושורש פלוגתתן בביאור דברי הרמב"ן, דהנה הרמב"ם השמיט ממנין המצוות מצוה זו של קדושת פירות שביעית והרמב"ן במנין דידיה במ"ע ג' השיג עליו וכתב "שאמרה תורה והיתה שבת…

שביתת הארץ (תשס"ז)

קטגוריה: בהר

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור (כ"ה ד'). הנה עבודת האדמה בשנת השביעית נאסרה בעשה ול"ת. במצות עשה שהרי כתיב "ושבתה הארץ שבת לה'", ועוד כתיב "שבת שבתון יהיה לארץ" ובל"ת דכתיב "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור". ויש לעיין במצוה זו, האם עשה ול"ת גדר אחד…