שליחות בבנין בית המקדש ועשיית כליו

קטגוריה: פקודי

"ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" (ל"ט ל"ב) "ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה" (ל"ט מ"ב). א הנה יש לעיין למה לא למדו חז"ל מפסוקים אלה ששלוחו של אדם כמותו, והלא בקידושין דף מ"א האריכו בשאלה "שליחות…

שליחות במצוות (תשס"ח)

קטגוריה: קורח

"כן תרימו גם אתם" (י"ח כ"א) "לרבות שליחכם" (קידושין מ"א ע"א). כתב התורי"ד "יש מקשים א"כ לכל דבר מצוה יועיל השליח ויאמר אדם לחבירו שב בסוכה בעבורי, הנח תפילין בעבורי, ואו מילתא היא שהמצוה שחייבו המקום לעות בגופו היאך יפטר הוא ע"י שליחו והוא לא יעשה כלום, בודאי בגירושין ובקידושין מהני, שהוא המגרש ולא השליח,…