שתהיו עמלים בתורה (תשנ"ח)

קטגוריה: בחוקתי

רש"י, שתהיו עמלים בתורה בעיקר מצות תלמוד תורה וזמנה   הנה צריך ביאור בהגדרת מצוה זו דתלמוד תורה דלא נתבארה בתורה זמן חיובה דכתבו הרמב"ם בסהמ"צ עשין מצוה י"א והחינוך במצוה תי"ט דמצוה זו נכפלה בתורה כמה פעמים "ולמדתם" "למען ילמדון" "ושננתם" וכו' אך בכל אלו אין שיעור וזמן ורק בדברי קבלה (יהושע א' ח')…

תלמוד תורה (תשס"ט)

קטגוריה: במדבר, חג השבועות

"היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו ושננתם לבניך. ולשון ספרי לבניך אלו לתלמידיך וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר ושננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד. וכן נכפל הציווי הזה  פעמים…

גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם (תשע"ב)

קטגוריה: יורה דעה, תולדות

"הא למדת שאחר שקיבל הברכות נטמן יעקב בבית עבר י"ד שנים אבל לא נענש עליהם בזכות התורה" (רש"י כ"ח ט'). "שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש" (מגילה ט"ז ע"ב). א   הנה יש לעיין וכי נצטוו בני נח על מצות כיבוד אב שיענשו עליה, ואף אם לאבות הקדושים היה דין ישראל…