בנין בית הכנסת וחלוקתו (תשס"ט)

קטגוריה: תרומה

  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח').   א בנין בית הכנסת כתב הרמב"ם בהלכות תפלה (פרק י"א ה"א) "כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת תפלה, ומקום זה נקרא בית הכנסת". ומבואר מדברי הרמב"ם דמלבד המצוה להתפלל בציבור יש מצוה להכין בית כנסת ויש לעיין…

סתמא לשמה במצוות (תש"ע)

קטגוריה: תרומה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה מ'). "ועשו לשמי בית קדושה" (רש"י שם). "שהיו אומרים בשעת מלאכה הרי אנו עושים דבר זה כאשר צוה ה' את משה" (אוה"ח שמות ל"ט א').   הן מצינו בקדשים דסתמא לשמה, ואף שלא כיון להדיא לשם קודש ולשם בעלים הקרבן כשר (זבחים ב' ע"ב), ובדברי הראשונים מצאנו שדנו כן…

קרפף יותר מבית סאתיים בעירובין (תשע"ג)

קטגוריה: אורח חיים, תרומה

הנה אחת השאלות הגדולות שיש בתיקון עירובין היא ההלכה דכל שטח שיותר על בית סאתיים שלא הוקף לדירה אסור לטלטל בו ד' אמות. דאף שמה"ת הוי רה"י כיון שיש בו ד' מחיצות, מדרבנן גזרו דהוי ככרמלית דכיון שאין בה דיורין והוי שטח גדול יחסית דומה מקום זה לרה"ר וגזרו לאסור בו טלטול ד"א. ולא זו…