ביסוד גדר התענית בתשעה באב

קטגוריה: מסעי

תנו רבנן, כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב, אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ואגדות. (תענית ל' ע"א) א   הנה מצינו בשני תחומים שתשעה באב חמור משאר ד' צומות, א: בדיני אבילות שבו, ב: בחומר תעניתו, דהנה רק בת"ב בלבד נאסרו חמשת…